Header Image
คณะทำงานพิจารณาคำขอใช้ และควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ละมุดบ้านใหม่” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ประเมินตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ละมุดบ้านใหม่ ณ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
watermark

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะทำงานพิจารณาคำขอใช้และควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ละมุดบ้านใหม่” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอมหาราช พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย นางอรชุม แช่มเฉย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราช, นางสุภารัตน์ วิวัฒนานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางสาวนัยน์ปพร พงศกรปรัญชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางสิริมา เต่าคำ เกษตรตำบลบ้านขวาง ผู้แทนเกษตรอำเภอมหาราช, นางสาวสุวรรณา ภู่ระหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง ผู้แทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ประเมินตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ละมุดบ้านใหม่ ณ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเกษตรกรผู้ผลิตที่ยื่นความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 14 ราย แยกเป็นหมู่ที่ 1 จำนวน 8 ราย, หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย, หมู่ที่ 3 จำนวน 3 ราย และหมู่ที่ 4 จำนวน 2 ราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,247