• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

กิจกรรม

42 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล แบบ New Normal ผ่านระบบ Zoom มีผู้สนใจ

กิจกรรมเริ่มวันที่ 20 เม.ย. 2564 ถึง 21 เม.ย. 2564

ไม่ระบุเวลา

           เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2564  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมหลักสูตร“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด้านกฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ที่ควรรู้และการตลาดแบบออนไลน์” ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดในรูปแบบออฟไลน์สำหรับผู้เข้ารับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom สำหรับผู้เข้ารับการอบรมจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแบบออฟไลน์ทางสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเช็คอินเข้า-ออก ด้วยแอพไทยชนะ ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรได้ออกแบบให้เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Shoppee, Lazada ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรรู้ รวมถึงการทำการตลาดแบบออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสำนักงานฯ ได้ทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอตลอดทั้งหลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมย้อนหลังผ่านทาง Youtube  ช่อง  MOC AYUTTHAYA      เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://ayutthaya.moc.go.th หรือโทร. 035-336525

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร