• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก !!! (T-SAPP) ประจำปี2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 พ.ค. 2565 อ่าน [4]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป* สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก ประจำปี 2565 (THAI SELECT APPRENTICES PROGRAM 2022: T-SAPP 2022) เป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่สอง โดยเป็นกิจกรรมการบ่มเพาะและอบรมในเชิงลึกแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปขนาดกลางและ ขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปของบริษัท และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
T-SAPP 2022  หลักสูตรเข้มข้นออนไลน์และออฟไลน์ กำหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำอาหารไทยมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารและขยายสู่ การส่งออก รวมถึงเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในเวทีการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการเตรียม ความพร้อมผู้ประกอบการในการสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประเภทผลิตภัณฑ์  และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ของกรมฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3rVauV2
 
รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/3ygbAyT
 
หมายเหตุ: *ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร ตามแบบอาหารไทย เช่น อาหารไทยพร้อมปรุง อาหารไทยพร้อมรับประทาน อาหารหวาน เครื่องแกง ซอส น้ำจิ้ม เครื่องปรุงรส เป็นต้น โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอก เอกลักษณ์ของอาหารไทย และมีรสชาติอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ถนอมอาหารที่ได้มาตรฐานสากล
#สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
 
#ThaiSELECT
 
#TSAPP 
 
สายด่วนโทร 1169

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์