• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง

17 มี.ค. 2565 อ่าน [10]

...
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 
          ตามประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
          เนื่องจาก มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
(นางกาญจนา ชมมี)
พาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์