• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

11 มี.ค. 2565 อ่าน [16]

...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น
               การแสดงสินค้าและนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.ซี. ครีเอชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๙๖๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
 (นางกาญจนา  ชมมี)
พาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะ (ลงนามแล้ว).pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์