• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex)

7 มี.ค. 2565 อ่าน [16]

...

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Thaifex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๑,๒๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://ayutthaya.moc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕ ๓๓๖ ๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางอีเมล์ ay_ops@moc.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://ayutthaya.moc.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ลงนามแล้ว).pdf

เอกสารประกวดราคา (ลงนามแล้ว).pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์