• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

23 ก.พ. 2565 อ่าน [10]

...

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่แบบครบวงจร 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://ayutthaya.moc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕ ๓3๖ ๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางอีเมล์ ay_ops@moc.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://ayutthaya.moc.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศประกวดราคาจ้าง 23-02-2565.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์