• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

กระทรวงพาณิชย์ 12 พ.ค. 2564 อ่าน [10]

...
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

    รายละเอียด
   
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 94 มาตรา
Download File :    
คำอธิบาย :
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
  
 
 
    แก้ไขเพิ่มเติมโดย
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 
  กฎกระทรวง
 
 
    กฎกระทรวง
 
 
     
 
 
  ประกาศ
 
 
    ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
 
 
    ประกาศกระทรวงพาณิชย์
 
 
    ประกาศกรมทะเบียนการค้า
 
 
    ประกาศกรมการค้าภายใน
 
 
    ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
 
 
     
 
 
  ระเบียบ
 
 
    ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
 
 
    ระเบียบกรมการค้าภายใน
 
 
    ระเบียบกรมทะเบียนการค้า
 
 
    ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
 
 
     
 
 
  คำสั่ง
 
 
    คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
 
 
    คำสั่งกระทรวงเศรษฐการ
 
 
    คำสั่งกรมทะเบียนการค้า
 
 
    คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด
 
 
     
 
 
 
 
  คำพิพากษา
  คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีแดงที่ 109/2558 
  การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการตรวจรับรองตู้น้ำมันหยอดเรียญและสอดธนบัตร 
  ขอหารือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ 
  หารือการเคลือนย้ายมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ให้คำรับรองชั้นแรกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดที่ตนผลิต 
  ขอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557 
  ขอหารือเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
  การกำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง 
  ขอหารือการเพิ่มที่ผลิตหรือซ่อนเครื่องชั่งตวงวัดมากกว่าหนึ่งปห่งขึ้นไป 
  แนวทางปฏิบัติ
 
   
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์