• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

กระทรวงพาณิชย์ 12 พ.ค. 2564 อ่าน [10]

...
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
รายละเอียด
   
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :    
คำอธิบาย :
 คำอธิบายสรุปสำระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
 
  
 
 
    แก้ไขเพิ่มเติมโดย
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 
  ประกาศ
 
 
    ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
 
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
 
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    ประกาศกระทรวงพาณิชย์
 
 
    ประกาศกรมการค้าภายใน
 
 
  ระเบียบ
 
 
    ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
 
    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
 
  คำสั่ง
 
 
    คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
 
    คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
 
 
    คำสั่งกรมการค้าภายใน
 
 
  ข้อบังคับ
 
 
    ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
 
  เอกสารแนบท้าย
  แบบแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า (แบบ กชร. 01) 
  แบบแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก กระดาษเหนียว (แบบ กล.) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กตป. 01) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กตป.02) 
  แบบแจ้งการแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 01) 
  แบบแจ้งการแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 02) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ บล. 01) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ บล. 02) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ บล. 02/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ บล. 03) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 01) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 02) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ (แบบ คสน. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละะเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละะเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละะเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01/2) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับนมผง (แบบ นม. 01) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับนมผง (แบบ นม. 02) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม. 03) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม. 04) 
  แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 01) 
  แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 02) 
  แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 03) 
  แบบแจ้งปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ปค. 04) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ (แบบ ปม.) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 02 (สำหรับผู้ผลิต/ผู้ว่าจ้าง)) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 03(สำหรับผู้นำเข้า)) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/2 ) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01(โรงสกัดฯ) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01/2) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01/3) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 02 (โรงกลั่นฯ)) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 02/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 02/2) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 03 (ไบโอดีเซล)) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 03/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 03/2) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 04(ผู้ประกอบการจุดรับซื้อผลปาล์ม(ลานเท) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 05(ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 05/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 05/2) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06(ผู้ประกอบการคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/2) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/3) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/4) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/5) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 07(ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 07/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 08(ผู้ซื้อเพื่อใช้) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 08/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 09(ผู้นำเข้า)) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 09/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 09/2) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01/2) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัน (แบบ ผน. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัน (แบบ ผน. 01/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัน (แบบ ผน. 01/2) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา (แบบ ยพร. 01) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ (แบบ ยร.) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 01/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 02) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 02/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 03) 
  แบบแจ้งราคา ปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 01) 
  แบบแจ้งราคา ปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 02) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว รถไถนา (แบบ รกข. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว รถไถนา (แบบ รน. 01) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก (แบบ รย) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับสบู่ สบู่เหลว (แบบ สกล. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับสบู่ สบู่เหลว (แบบ สกล. 01/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับสบู่ สบู่เหลว (แบบ สกล. 01/2) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า (แบบ สฟ. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า (แบบ สฟ. 02) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น (แบบ มส. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 01/1) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (แบบ ลผค. 01) 
  แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (แบบ ลผค. 02) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (แบบ อผ. 01) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (แบบ อผ. 02) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ อบ. 01) 
  แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ อบ. 02) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 01) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 02) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 02/1) 
  แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำมาจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 03) 
  แบบแจ้ง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ยษ 01 (โรงพยาบาล) 
  แบบแจ้ง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ยษ 02 ((ุ้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย) 
  แบบแจ้ง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล บพ. 
  แบบแจ้ง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล วภ. 
  การแจ้งและการแสดงราคาก๊าซปิดโตเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)(ชพ.01(สำหรับผู้ค้าแก๊ซ)) 
  การแจ้งและการแสดงราคาก๊าซปิดโตเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)(ชพ.02(สำหรับผู้ค้าแก๊ซ)) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (แบบ นอ.01) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา การปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (แบบ นอ.02 (สำหรับผู้นำเข้า)) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย (แบบ ยค.01) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (แบบ ผม.01) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (แบบ ผม.01/1) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้ง การแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษและการะดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก (แบบ ศก.) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (แบบ นอ.02/1 (สำหรับผู้นำเข้า)) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (แบบ นอ.03 (สำหรับผู้นำเข้า)) 
  แบบแจ้ง เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (แบบ นอ.04 (สำหรับผู้ผลิต)) 
  แบบแจ้ง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเขา และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (กดส 01) 
  แบบแจ้ง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (กดส 02) 
  แบบแจ้ง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเขา และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (กดส 02/1) 
  แบบแจ้ง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเขา และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (กดส 03) 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
 อ่าน 456373 คน
 download 9574 คน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์