• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

กระทรวงพาณิชย์ 11 พ.ค. 2564 อ่าน [9]

...
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
 รายละเอียด
   
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2489 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 63 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2489
จำนวนมาตรา/ข้อ : 22 มาตรา
คำอธิบาย :
 คำอธิบายสรุปสำระสำคัญพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

พระราชบัญญัติค้าข้าว.pdf

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญค้าข้าว.pdf

พระราชบัญญัติค้าข้าว ฉบับที่ 2.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์