• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

กระทรางพาณิชย์ 11 พ.ค. 2564 อ่าน [8]

...
ระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

    รายละเอียด
   
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 21 เมษายน 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 94 มาตรา
คำอธิบาย :
 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

พระราชบัญญัติ คลัง สินค้า ไซโล ห้องเย็น.pdf

คำอธิบายสรุป คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์