• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phranakhonsiayutthaya

กฏระเบียบ

120 ยอดเข้าชม

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542     รายละเอียด     มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม10

12 พ.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542 รายละเอียด     มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน10

12 พ.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558  รายละเอียด     มีผลใช้บังคับเมื่อ :10

12 พ.ค. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489  รายละเอียด     มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 พฤษภาคม10

11 พ.ค. 2564 9

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495     รายละเอียด     มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 249510

11 พ.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542     รายละเอียด     มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม10

11 พ.ค. 2564 9

อ่านเพิ่มเติม